FEW FLOWER MILKWEED
Asclepias lanceeolata
11”x11”x27”
$20,000