STOKES ASTER
Stokesia laevis
11.5″x12.5″x16.5″
$10,000